Stanovy Pomnenka
bez hlidaci sluzby

Stanovy občanského sdružení,

Mateřského centra „POMNĚNKA“ 

 

1. Název sdružení
 • Mateřské centrum POMNĚNKA
 • Ropice 142, dále jen sdružení

 

2. Sídlo sdružení
 • Ropice 142, 739 56, Ropice, okr. Frýdek-Místek

 

3.  Cíle a činnosti sdružení
 • Posláním sdružení je vytvořit příjemný prostor pro setkávání rodičů a dětí především předškolního věku. Navozování nových vztahů, které přispějí k seberealizaci a většímu společenskému uplatnění žen.
   
 • Účelem je prevence sociální izolace rodičů na mateřské a rodičovské dovolené a podpora mateřství a rodičovství.
   
 • Sdružení umožní dětem kontakt s vrstevníky a tím bude napomáhat všestrannému rozvoji osobnosti dítěte.
 • Možnost získávání prvních zkušeností se začleňovat do dětského kolektivu prostřednictvím her a zájmové činnosti absolvované společně s maminkou, rozvíjení vědomostí a dovedností dětí a příprava na vstup do mateřské školky, příp. školy.
   
 • V neposlední řadě umožní rodinám prožívat společně svůj volný čas při společných akcích sdružení
   
 • Má dát rodičům a rodinným příslušníkům možnost jak se aktivně zapojit do občanského života.

 

Hlavní činností sdružení je:
 • Provoz centra jako prostoru k setkávání rodičů a dětí
   
 • Umožnění navázání nových kontaktů 
   
 • Rozvoj kreativních, motorických a pohybových aktivit dětí za asistence maminek s přihlédnutím k jejich věku a individuálním schopnostem 
   
 • Umožnit rodičům poskytování si vzájemné pomoci prostřednictvím předávání zkušeností  
   
 • Organizování jednorázových výletů a jiných akcí v souladu s cíli činnosti sdružení 
   
 • Další činnosti související s plněním vytčeného poslání sdružení

 

Vedlejší činností sdružení je:
 • pořádání bazaru s dětským zbožím
 • narozeninové oslavy

 

Těchto cílů chce sdružení dosáhnout vzájemnou pomocí svých členů, 

4. Členství
 • Členem sdružení může být každý, kdo souhlasí se stanovami a cílemi sdružení, písemně vyplní přihlášku a řádně hradí členský poplatek. U člena mladšího 18ti let je nutný souhlas zákonného zástupce. 
   
 • Každý člen sdružení má právo se podílet na činnosti sdružení, být informován o činnosti sdružení, účastnit se akcí pořádaných sdružením, podávat návrhy, připomínky a stížnosti k činnosti sdružení.
   
 • Povinností členů sdružení je řádně platit členské poplatky řídit se stanovami a vnitřními předpisy sdružení, chránit majetek sdružení před ztrátou, zničením či poškozením, zdržet se takové činnosti, která by znemožnila dosažení cílů sdružení a podílet se na činnosti sdružení dle svých možností a schopností. Dbát na zachování dobrého jména sdružení.
   
 • Dokladem členství je písemné potvrzení o členství vydané radou
   
 • Členství zaniká písemným oznámením člena o ukončení členství , nezaplacením členských příspěvků nebo rozhodnutím rady o zrušení členství z důvodu hrubého porušení stan nezákonného jednání člena
   
 • Při vystoupení člena ze sdružení mu nevzniká nárok na vrácení členských poplatků ani finančních a materiálních darů.

 

5. Rada
 • a) rada je výkonným orgánem sdružení a je ze své činnosti zodpovědná valné hromadě. Rada rozhoduje o všech věcech organizačních a hospodářských, provádí usnesení valné hromady, zajišťuje chod centra a plnění programu činnosti sdružení, předkládá valné hromadě zprávu o výsledcích své činnosti a zprávu o hospodaření.
   
 • b) členy rady a předsedu sdružení
  volí a odvolává valná hromada na dobu jednoho roku
   
 • c) rada má tři členy ( včetně předsedy). Členové rady si mezi sebou určí osoby odpovědné za jednotlivé oblasti činnosti.
   
 • d) rada se schází jedenkrát měsíčně nebo dle potřeby. Z jednání výboru se pořizují zápisy, které jsou přístupné k nahlédnutí všem členům sdružení.
   
 • e) rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
   
 • f) právo jednat za sdružení má předseda, příp. jím písemně pověřená osoba. Předseda a člen výboru odpovědný za hospodaření mají zřízeno podpisové právo k účtu sdružení a mají právo nakládat s prostředky na tomto účtu

  

6.  Valná hromada
 • a) valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení
   
 • b) valnou hromadu svolává rada nejméně jednou za rok
   
 • c) valná hromada vyhodnotí činnost a hospodaření za uplynulé období , zvolí nový výbor a předsedu sdružení, schválí program činnosti sdružení a výši členských poplatků pro další funkční období
   
 • d) valná hromada v případě potřeby rozhoduje i o změně stanov

  

7.  Zásady hospodaření
 • Sdružení je neziskovou organizací. Eventuální příjmy sdružení jsou příspěvky a dary od fyzických a právnických osob, granty a dotace, výnosy z činnosti sdružení, která je v souladu s cíli sdružení, hmotný i nehmotný majetek. Sdružení není založené za účelem podnikání.  a) členské příspěvky a výnosy z činnosti sdružení b) dary a příspěvky právnických a fyzických osob c) příspěvky z veřejných rozpočtů a grantů nadací d) jiné příjmy
   
 • Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s fyzickou či právnickou osobou za účelem finančního zajištění aktivit sdružení.
   
 • Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
   
 • S těmito prostředky nakládá sdružení v souladu s platnými právními předpisy. O svém hospodaření vede účetnictví.
   
 • Zisk je používán na rozvoj aktivit sdružení a zajištění správy sdružení. 

  

8. Zánik sdružení

Sdružení zanikne tehdy, jestliže se nadpoloviční většina členů sdružení zúčastněných na valné hromadě vysloví pro zánik sdružení. Valná hromada rozhodne o likvidaci majetku sdružení.

 

V Ropici dne 25.11.2011

 

Přípravný výbor:
 • Markéta Balážová, nar. 29.01.1984, trv. bytem 739 56 Ropice, Ropice 103
   
 • Taťana Muchová, nar. 27.08.1975, trv.bytem 739 61 Třinec, Osůvky 124
   
 • Daniela Klodová, nar. 01.09. 1970, trv. bytem 73956 Ropice, Ropice 384
   
 • Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR.